adatvédelmi nyilatkozat

A pályázati eljárás szükségszerűen igényli vagy esetlegesen igényelheti a pályázók, a pályázók nevében és képviseletében eljáró, valamint a pályázati célok teljesülésével érintett természetes személyek (a továbbiakban: pályázók) személyes adatainak kezelését a pályázat megszervezésében és elbírálásában közreműködő személyek részéről. Egyéni vállalkozók esetében az adatkezelés jogalapja a pályázók önkéntes adatszolgáltatása és a pályázat benyújtása folytán megadott hozzájárulása, amely a jelen pályázati kiírásban megadott tájékoztatáson alapul. Gazdálkodó szervezetek esetében az adatkezelés jogalapja a Kiíró jogos érdeke arra, hogy a benyújtott pályázatot el tudja bírálni. Ilyen esetekben a gazdálkodó szervezet köteles biztosítani azt, hogy a pályázatában megadott személyes adatok vonatkozásában az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűen történik, az adatok Kiíró felé továbbítása jogszerű. A gazdálkodó szervezet részéről a pályázat benyújtása egyben a gazdálkodó szervezet nyilatkozatának is minősül arról, hogy az adatkezelés jogszerűségének feltételei fennállnak, és az érintetteket megfelelő előzetes adatkezelési tájékoztatásban részesítette.

A személyes adatok kezelője a Kiíró, amely magában foglalja egyrészről a K&H Bank Zrt.-t, másrészről a K&H Egészséges Társadalomért Alapítványt. Az adatkezelők közös elérhetőségei az alábbiak:

központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. levelezési cím: K&H Bank 1851 Budapest ügyfélszolgálat: +36 1/20/30/70 335 3355

e-mail cím: bank@kh.hu

Az adatkezelők a pályázati eljárás lefolytatásához adatfeldolgozóként a Well PR Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.) szolgáltatásait veszik igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelési követelmények érvényesítését szerződésben garantálja, az átvett adatokat kizárólag a Kiíró adatkezelésének ideje alatt, de legkésőbb a Kiíróval fennálló jogviszonya megszűnéséig kezeli, azt követően törli. Ezen adatokat a szerződéses közreműködő csak azon munkatársai ismerhetik meg, akik munkakörük szerint a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban eljárnak. Egyéb adatátadásra, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra nem kerül sor.

A kezelt adatok köre a pályázati eljárás során megadott személyes adatokra terjed ki (így különösen: név, cím, elérhetőségi adatok, támogatással kapcsolatos valamennyi adat). A Kiíró megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védi a személyes adatokat. Az adatkezelés célja, hogy a Kiíró a pályázattal kapcsolatban tájékoztatást nyújtson, a pályázókkal a kapcsolatot felvehesse, valamint a K&H gyógyvarázs pályázatról 2027. június 30-ig tájékoztatást nyújtson.

Az adatkezeléssel érintett személynek bármikor joga van ingyenesen és indokolás nélkül tájékoztatást kérni -- a K&H Bank Zrt. 1851 Budapest címen, illetve a K&H Bank Zrt. 24 órás telefonos ügyfélszolgálatán, a TeleCenteren keresztül, a (06 1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámon, továbbá a bank@kh.hu e-mail címen -- személyes adatai kezeléséről, emellett kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Egyéni vállalkozó pályázók bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez korábbiakban adott hozzájárulásukat. A hozzájárulás visszavonása az pályázati eljárásban való kizárást vonja magával és nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Azon természetes személyek, akikre vonatkozó személyes adatokat gazdálkodó szervezetek adtak meg a Kiíró részére a pályázati eljárás során, tiltakozhatnak az Kiíró által folytatott adatkezeléssel szemben, és kérhetik a rájuk vonatkozó adatok törlését. A személyes adatok kezelése a sikertelen pályázatok esetében a pályázati eljárás lezárását követő két évig, azaz 2027. június 30-ig, sikeres pályázók esetében az iratkezelési megőrzési idő lejáratáig, vagy az érintettek által adott hozzájárulások visszavonása, illetve adatkezelés ellen való tiltakozás esetén az adatkezelés megszűntetése, ill. adatok törlése időpontjáig történik. Az adatkezelés megszűntét követően a Kiíró, a kizárólag a pályázattal kapcsolatos személyes adatokat, melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt, törli.

Adatkezeléssel kapcsolatos kifogás esetén valamennyi érintett a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.

A K&H Bank Zrt. adatkezeléseivel kapcsolatban további általános tájékoztatás a www.kh.hu/adatvedelem  oldalon fellelhető adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.