adatvédelmi nyilatkozat

A pályázati eljárás szükségszerűen igényli vagy esetlegesen igényelheti a pályázók, a pályázók nevében és képviseletében eljáró, valamint a pályázati célok teljesülésével érintett természetes személyek (a továbbiakban: pályázók) személyes adatainak kezelését a pályázat megszervezésében és elbírálásában közreműködő személyek részéről. Egyéni vállalkozók esetében az adatkezelés jogalapja a pályázók önkéntes adatszolgáltatása és a pályázat benyújtása folytán megadott hozzájárulása, amely a jelen pályázati kiírásban megadott tájékoztatáson alapul. Gazdálkodó szervezetek esetében az adatkezelés jogalapja a Kiíró jogos érdeke arra, hogy a benyújtott pályázatot el tudja bírálni. Ilyen esetekben a gazdálkodó szervezet köteles biztosítani azt, hogy a pályázatában megadott személyes adatok vonatkozásában az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűen történik, az adatok Kiíró felé továbbítása jogszerű. A gazdálkodó szervezet részéről a pályázat benyújtása egyben a gazdálkodó szervezet nyilatkozatának is minősül arról, hogy az adatkezelés jogszerűségének feltételei fennállnak, és az érintetteket megfelelő előzetes adatkezelési tájékoztatásban részesítette.

Az adatkezelés célja a pályázat lebonyolítása.

A személyes adatok kezelője a Kiíró, amely magában foglalja egyrészről a K&H Bank Zrt.-t, másrészről a K&H Egészséges Nemzetért Alapítványt. Az adatkezelők közös elérhetőségei az alábbiak:

központi cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
levelezési cím: K&H Bank 1851 Budapest
ügyfélszolgálat: +36 1/20/30/70 335 3355
e-mail cím: bank@kh.hu

Az adatkezelők a pályázati eljárás lefolytatásához adatfeldolgozóként a Well PR Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.) szolgáltatásait veszik igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelési követelmények érvényesítését szerződésben garantálja, az átvett adatokat kizárólag a Kiíró adatkezelésének ideje alatt, de legkésőbb a Bankkal fennálló jogviszonya megszűnéséig kezeli, azt követően törli. Ezen adatokat a szerződéses közreműködő csak azon munkatársai ismerhetik meg, akik munkakörük szerint a szolgáltatásnyújtással kapcsolatban eljárnak. Egyéb adatátadásra, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra nem kerül sor.

A kezelt adatok köre a pályázati eljárás során megadott személyes adatokra terjed ki (így különösen: név, cím, elérhetőségi adatok, támogatással kapcsolatos valamennyi adat). A Kiíró megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védi a személyes adatokat.

Az adatkezeléssel érintett személynek bármikor joga van ingyenesen és indokolás nélkül tájékoztatást kérni – a K&H Bank Zrt. 1851 Budapest címen, illetve a K&H Bank Zrt. 24 órás telefonos ügyfélszolgálatán, a TeleCenteren keresztül, a (06 1/20/30/70) 335 3355-as telefonszámon, továbbá a bank@kh.hu e-mail címen – személyes adatai kezeléséről, emellett kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Egyéni vállalkozó pályázók bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez korábbiakban adott hozzájárulásukat. A hozzájárulás visszavonása az pályázati eljárásban való kizárást vonja magával és nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. Azon természetes személyek, akikre vonatkozó személyes adatokat gazdálkodó szervezetek adtak meg a Kiíró részére a pályázati eljárás során, tiltakozhatnak az Kiíró által folytatott adatkezeléssel szemben, és kérhetik a rájuk vonatkozó adatok törlését. A személyes adatok kezelése a pályázati eljárás lezárását követő egy évig, azaz 2021. október 28-ig, vagy az érintettek által adott hozzájárulások visszavonása, illetve adatkezelés ellen való tiltakozás esetén az adatkezelés megszűntetése, ill. adatok törlése időpontjáig történik. Az adatkezelés megszűntét követően a Kiíró, a kizárólag a pályázattal kapcsolatos személyes adatokat, melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt, törli.

Adatkezeléssel kapcsolatos kifogás esetén valamennyi érintett a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (weboldal: naih.hu; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.

A K&H Bank Zrt. adatkezeléseivel kapcsolatban további általános tájékoztatás a www.kh.hu/adatvedelem oldalon fellelhető adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.